لبیک یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

لبیک یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مساله آموز صد مدرس شد