کد مطلب: 13730 تعداد بازدید: ۱۹۹

لبیک یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مساله آموز صد مدرس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت                                           به غمزه مساله آموز صد مدرس شد
روزی ابترت خواندندت، پروردگارت کوثرت داد. روزی مجنون خواندندت پروردگار رحمه للعالمین ات کرد. روزی شاعر خواندندت، پروردگار قرآن معجزه همیشه زنده ات داد.
امروز از سر همان بخل داشتن توهین ات می کنند زیرا آهنگ نامت بیش از پیش جهان را پر کرده است و بیش از پیش محبوبی.
پروردگار از دل مکر آنان آوازه ات را در جهان باز هویدا می کند و از دل دسیسه هایشان راه هدایت را باز می کند برای غافلان. « و مکروا مکر الله و الله خیر الماکرین»
آن کس را که خدای بزرگ می کند چه کسی می تواند خوارش کند؟ «والله تعز من تشاء و تذل من تشاء »  عجیب نیست که حرف حق به گوششان نمی رسد. اینان، همانانی هستند که برقلوبشان مهر زده اند.
یانبی، یا حبیبی دوستت دارم.
آری دوستت دارم. سبزی دلنشین گنبدت را و سبزی فرش های روضه روانت را.
دوستت دارم، دوستت دارم . . .